Не съм безразлична към проблемите на предучилищната педагогика и образованието. Работата ми върху по-частни и на пръв поглед слабо свързани въпроси като развитие на математическите представи на децата, детската игра, творческото възпитание, развитие на чувството за хумор и подготовката за училище, както и практиката ми в детската градина, училище и ВУЗ, ми помогнаха да осъзная необходимостта от рефлексивно преосмисляне на самите основи на педагогиката. Нашата работа с децата се основава на разбирането ни за хода на тяхното развитие, за възможностите, потребностите и интересите им. Но през последните десетилетия светът, а заедно с него детството и самите деца, се промениха доста драстично, докато нашето познание за тях – не е. Наред с това перманентните образователни реформи непрестанно индуцират промени, без да има ясна и трезва представа за техния дългосрочен ефект. Например: снемане на обучението във все по-ранна възраст и отнемане от времето за игра, интегриране на деца със специални образователни потребности в масовото училище, засилване теоретичната подготовка на студентите-педагози за сметка на практическата и много, много други.

Този сайт е предназначен за колегите – настоящи и бъдещи педагози, които се вълнуват от поставените проблеми. Той е замислен като информационна и материална база, подпомагаща практическата работа с децата и теоретичните търсения на съпътстващите ги педагози.

Ползотворна работа.

доц. д-р Ася Велева