доц. д-р Ася Симеонова Велева

Дата на раждане: 28. 07. 1976 г.

Служебен адрес: гр. Русе 7017, ул. „Студентска“ №8, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Корпус 1, кабинет 224.
Служебен телефон: 082/ 888 268

GSM: 0894 699 734
aveleva[at]uni-ruse.bg

Образование

1991-1995
Средно образование – СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” с профил немски език.
1995-2000
Висше образование – Русенски университет “Ангел Кънчев”, образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Предучилищна педагогика”, специализация “Начална училищна педагогика”.
2002-2006
Редовна докторантура по научна специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика при Русенския университет “Ангел Кънчев”.
март – юни 2004
Обучение по програмата “Сократ-Еразъм” в Университет Янина, Гърция.
юни 2007
Образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика, въз основа защитена дисертация на тема: “Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора”.

Заемани длъжности

Асистент в Русенския университет „Ангел Кънчев”
2007-2008
Главен асистент в Русенския университет „Ангел Кънчев”
2008-2015
Заместник-ръководител на катедра „Педагогика, психология и история“ при Русенския университет
2015-2016
Доцент в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“
2015-до момента
Ръководител на катедра „Педагогика, психология и история“ при Русенския университет
2016-2018

Учебна работа и педагогическа дейност

Лекции и упражнения на студенти от бакалавърски и магистърски програми по дисциплините: Методика на обучението по математика в детската градина, Педагогика и технология на играта, Организиране на работата в подготвителната група, Методология на педагогическите изследвания, Педагогическа диагностика, Развитие на творческите способности в предучилищна и начална училищна възраст, Детска психология и детска педагогика.
Хоспитиране, текуща и стажантска практика на студенти от бакалавърски и магистърски програми, подготвящи детски учители.
Обучение на детски учители с посредничеството на издателство Бит и техника ООД по одобрени от МОН курсове на теми: „Иновативни методи за развитие и оценяване на творческите способности в предучилищна възраст“ и „Актуални проблеми на организацията и ръководството на детската игра“.

Научно-изследователска дейност

 • Автор и съавтор на 4 монография, 2 учебника, 17 пособия, 2 студии, 21 статии и 26 доклада.
 • Участие в 14 проекта и договора с образователен, научноизследователски и приложен характер.
 • Участие в 19 образователни и научни семинари и обучения
 • Главен редактор на списание „Педагогически новости“, издавано от катедра „Педагогика, психология и история“ при Русенския университет „Ангел Кънчев“.
 • Член на редакционната колегия на списание „Педагогика“.

Научни интереси

 • Предучилищна педагогика
 • Психология и педагогика на играта
 • Подготовка и готовност за училище
 • Развитие на математическите представи в редучилищна възраст
 • Педагогика на творчеството
 • Психология на хумора
 • Детска психология
 • Методология на педагогическите изследвания и педагогическа диагностика

Участие в образователни проекти:

период № на проекта Тема на проекта
  2012 г. №BG051P001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
  2013 г. BG051PO001-4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция“ по програма на МОН „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“
  2013 – 2014 г. BG051PO001-3.3.07-0002 Проект „Студентски практики“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
  2013 – 2014 г. BG 051РО001-3.1.09-0014 Проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“

Участие в научно-изследователски проекти:

година № на проекта Р-л на проекта Тема на проекта
 

1.

 

2002

 

2002-ПФ-06

 

доц. д-р Виолета Ванева

 

“Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии”

 

2.

 

2003

 

2003-ПФ-02

 

доц. д-р Петър Петров

 

Урокът. Дидактически и методически аспекти. “Създаване на дидактическа и методическа система за усъвършенстване технологията на урока в началните класове“

 

3.

 

2009

 

2009-ФПНО-03

 

доц. д-р Соня Георгиева

 

„Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурна среда“

4. 2012 2012–ФПНО -02 доц. д-р Йорданка Факирска „Разработване на компютърни дидактични игри за предучилищна възраст”

 

 

5. 2013 2013-ФПНО-03 доц. д-р Виолета Ванева „Проучване и прилагане възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес“

 

6. 2014 2014-ФПНО-04 доц. д-р Виолета Ванева „Университетската дидактика и подготовката на учителите в днешното съвремие“
7. 2017 2017-ФПНО доц. д-р Юлия Дончева „Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите“
8. 2018 2018- ФПНО доц. д-р Ася Велева, гл. ас. д-р Ваня динева „Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите“
9. 2019 2019-ФПНО доц. д-р Валентина Василева, гл. ас. д-р Деница Алипиева „Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера“
10. 2020 2020-ФПНО доц. д-р Десислава Стоянова, гл. ас. д-р Галина Георгиева „Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие”

Списък на образователните и научни семинари и обучения:

година Образователни и научни семинари
1. 2008 Семинар, проведен от катедра Педагогика, психология и история“, Русенския университет „А. Кънчев“ на тема „Творчеството на Макаренко“
2. 2009 Семинар, проведен от катедра Педагогика, психология и история“, Русенския университет „А. Кънчев“ на тема „Валдорфските училища“
3. 2011 Семинар, проведен от катедра Педагогика, психология и история“, Русенския университет „А. Кънчев“ на тема „Творчеството на Зигмунд Фройд“
4. 2013 Обучение – семинар на тема: “Иновационни образователни технологии-подготовка за използване на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение“ по проект №BG051PO001-4.3.04-0007 /по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Европейския социален фонд на Европейския съюз. – „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Русенския университет“/
5. 2014 Специализиран курс на тема :“Съвременни образователни стратегии, базирани на информационни и комуникационни технологии“, хорариум 22 часа,  по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
6. 2014 Специализиран курс на тема :“Защита на авторските права и защита на интелектуалната собственост“ , хорариум 20 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
7. 2014 Специализиран курс на тема: “Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност“, хорариум 29 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
8. 2014 Специализиран курс на тема: “Разработване на учебни планове и система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)”, хорариум  14 часа лекции и 8 часа практически упражнения, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
9. 2014 Специализиран курс на тема: “Съвременни тенденции и чистота на българския език”, хорариум  19 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
10. 2014 Специализиран курс на тема: „Технология на подготовка на учебни материали“, хорариум 19 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
11. 2014 Специализирано обучение към катедра „Педагогика, психология и история“ на тема : „Работа с интерактивна дъска“
12. 2014 Специализиран курс на тема: „Комуникативни и презентационни умения“, хорариум 16 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
13. 2014 Специализиран курс на тема: „Протокол, етикет и онлайн общуване“, хорариум 16 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
14. 2014 Специализиран курс на тема: „Работа със съвременните библиотечни бази от данни“, хорариум 4  часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
15. 2014 Специализиран курс на тема: „Методика за организиране и отчитане на учебната и научно-изследователската дейност“, хорариум 33 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
16. 2014 Дискусионен форум, проведен от катедра Педагогика, психология и история“, Русенския университет „А. Кънчев“, на тема „Университетското образование и подготовката на учителите в нашето съвремие“.
17. 2014 Специализиран курс на тема: „Тренинг за развитие на паметта“, хорариум 16 часа, по проект BG 051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Русенския университет „А. Кънчев“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
18. 2019 Специализирания курс за преподаватели „Академичен и бизнес етикет и протокол – Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото“ с водещ Мария Касимова-Моасе. Курсът е организиран в рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“ – по Дейност 2 “Повишаване на квалификацията на преподавателите от Русенския университет”.
19. 2020 Семинар, проведен от катедра Педагогика, психология и история“, Русенския университет „А. Кънчев“ на тема „Компетенции на учителя за формиране на компетентности за ХХI век“

Списък на публикациите:

Монографии

 1. Велева, А. (2020). Методическа система за интеркултурно образование в начална училищна възраст. В: Колективна монография по проект ФНИ на тема „Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие”. – Плевен: МЕДИАТЕХ. с. 82-99. ISBN 978-619-207-213-1.
 2. Велева, А. (2019). Мотивационни основи и емоционална динамика на детската игра. В: Колективна монография по проект от ФНИ на Русенския университет на тема: „Възпитанието и регулацията на емоциите и чувствата в съвременната образователна среда и социално-педагогическо дело“, финансиран от ФНИ, Русенски университет. – Плевен: МЕДИАТЕХ, с. 58-62. ISBN 978-619-207-183-7.
 3. Велева, А. (2019). Проблеми на теорията на играта. – Плевен: МЕДИАТЕХ. 2019, ISBN 978-619-207-168-4.
 4. Василкова, Е., Т. Тодорова, А. Велева. (2017). Развитие на творческите способности в обучението по математика в детската градина. В: Колективна монография по проект от ФНИ на Русенския университет на тема: „Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите“, по проект 17-ФПНО-02. – Русе: Primax,, с.25-29. ISBN 978-619-7242-31-7.

Учебници

 1. Велева, А. (2013). Педагогика на играта. – Плевен: МЕДИАТЕХ. ISBN 978-619-7071-09-2.
 2. Велева, А. (2012). Педагогика на творчеството. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”. ISBN 978-954-712-548-3.

Пособия

 1. Лазарова, Т., К. Йорданова, И. Ковачева, В. Ванева, А. Велева и др. (2019). Книга за учителя по всички образователни направления за първа възрастова група в детската градина. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-77-3.
 2. Лазарова, Т., К. Йорданова, И. Ковачева, В. Ванева, А. Велева и др. (2019). Книга за учителя по всички образователни направления за втора възрастова група в детската градина. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-79-7.
 3. Ванева, В., А. Велева и др. (2019). Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за първа възрастова група]– Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-99-5.
 4. Ванева, В., А. Велева и др. (2019). Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за втора възрастова група]– Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7523-10-2.
 5. Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-66-7.
 6. Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-67-4.
 7. Ванева, В., А. Велева и др. (2018). Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за трета подготвителна възрастова група]– Варна: Бит и техника, ISBN 978-954-91325-0-2.
 8. Ванева, В., А. Велева и др. (2018). Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 1.част]– Варна: бит и техника. ISBN 978-954-9412-94-9.
 9. Ванева, В., А. Велева и др. (2018). Математиката е лесна, даже интересна. [Познавателна книжка по математика за четвърта подготвителна възрастова група 2.част]– Варна: бит и техника. ISBN 978-954-9412-94-9.
 10. Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
 11. Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
 12. Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-63-6.
 13. Терзиева, М., К. Йорданова, М. Лазарова, В. Ванева, А. Велева и др. (2018). Портфолио за постиженията на детето в четвърта подготвителна група. – Варна: Бит и техника. ISBN 978-619-7457-58-2.
 14. Велева, А., Ю. Дончева и др. (2015). Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет „Ангел Кънчев“. – Плевен: Медиатех. ISBN 978-954-9412-95-6.
 15. Велева, А. (2013). Ръководство за семинарни упражнения по Педагогика на играта. – Плевен: МЕДИАТЕХ. ISBN 978-619-7071-10-8.

Дисертация:

 • Велева, А. (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. [Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика.]. – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“.
 • Велева, А. (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. [Приложение към дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика.]. – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Студии

 1. Велева, А. (2012). Еволюционни предпоставки на играта. В: Педагогически новости, №1, с. 27-52. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/
 2. Велева, А. (2004). Формиране и диагностика на понятие за съхранение на количеството у деца в предучилищна възраст. В: Минчев, Б. (ред.) „Ръководство за изследване на детето” – ІІ част. – София: Веда-Словена, 2004, с. 121-140. ISBN 954-8510-84-7 (ч2).

Статии

 1. Велева, А. (2022). Развитие на уменията за използване на метода моделиране при формиране на елементарни математически представи в предучилищна възраст. Педагогически новости, Педагогически новости, №1, с. 46-51. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/
 2. Велева, А. (2022). Модел на училищна готовност. Педагогика, Vol. 94 (6), с. 730 – 738. ISSN 0861 – 3982.
 3. Велева, А. (2021). Развитие на алгоритмичните умения в предучилищна възраст. В: Педагогически новости, №1, с. 25-34. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf/
 4. Велева, А. (2020). Подготовка за ограмотяване чрез игри с буквите. В: Педагогически новости, №1, с. 22-28. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8/
 5. Велева, А. (2020). Игри с Танграм в детската градина и началното училище. В: Педагогически новости, №1, с. 47-57. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87/
 6. Велева, А. (2018). Ново теоретико-практическо изследване на детското творчество. В: Педагогика, (90), №7, с. 1011-1014. ISSN 1861-3982 (Print) ISSN 1314-8540 (Online)
 7. Велева, А. (2016). Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи. В: Педагогически новости, №1, с. 24-31. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4/
 8. Велева, А. (2013). Насоки за формиране на обща психологическа готовност за училище. В: Педагогически новости, №1, с. 106-117. ISSN 1314-7714. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg
 9. Велева, А. (2013). Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст. В: Международно on-line списание Наука и технологии, №3 (8), с. 129-133. ISSN 1314-4111. http://www.sustz.com/journal/VolumeIII/Number8/Papers/AsyaVeleva2.pdf
 10. Велева, А. (2013). Случайността и неопределеността като конституиращи характеристики на играта. В: Международно on-line списание Наука и технологии, 03 (8), с. 49-53, ISSN 1314-4111. http://www.sustz.com/journal/VolumeIII/Number8/Papers/AsyaVeleva1.pdf
 11. Велева, А. (2012). Значение на детската игра. В: Педагогика, 2012, с. 660-665. ISSN 0861 – 3982.
 12. Велева, А. (2012). Експертиза на детската играчка. В: Международно on-line списание Наука и технологии, №2 (8), с. 24-28. ISSN 1314-4111. http://www.sustz.com/journal/VolumeII/Number8/Papers/AsyaVeleva2.pdf
 13. Велева, А. (2012). Комерсиализиране на детската играчка. В: Международно on-line списание Наука и технологии, №2 (8), с. 19-23. ISSN 1314-4111. http://www.sustz.com/journal/VolumeII/Number8/Papers/AsyaVeleva1.pdf
 14. Ванева, В., А. Велева. (2009). Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика. В: Предуч. Възп., №7, с. 5-10.
 15. Велева, А. (2009). Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта. В: Предуч. Възп., №9, с. 19-22.
 16. Велева, А. (2007). Хумористично развитие и динамична адаптивност. В: Предуч. Възп., №8, с. 11-14.
 17. Велева, А. Б. С. Алексиева, В. Куцарова, Б. Минчева, Е. Трифонова. (2006). Творчество и хумор в ежедневието на детската градина. – В: Дом, дете, детска градина, №3, с. 3-11.
 18. Велева, А. (2006). Хуморът и дивергентно-мисловните способности на децата в предучилищна възраст. – В: Предуч.възп., №6, с. 37-41.
 19. Велева, А. (2006). Динамика на детското чувство за хумор. – В: Предуч.възп., №5, с. 13-20.
 20. Велева, А. (2005). Стимулиране на дивергентно-мисловните способности посредством хумор в детската градина. В: Психологични изследвания, №3, с. 179-186.
 21. Велева, А. (2004). Смехът и смешното в предучилищното детство. В: Предучилищно възпитание, №8, с. 29-32.

Доклади

 1. Велева, А. (2022). Перспективи пред пълноценното функциониране на автодидактичната игра в педагогическото взаимодействие на детската градина. В: Научни трудове на Русенския университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Vol. 61 (6. 2)с. 12 – 15. ISSN 2535-1028. https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp22/6.2/6.2-1.pdf
 2. Велева, А. (2021). Формиране на познавателни умения за кодиране и декодиране в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 6.2., с. 18-22. ISSN 2535-1028. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp21/6.2/6.2-2.pdf
 3. Велева, А. (2020). Развитие на логическата операция класификация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, (59) 6.2., с. 11-16. ISSN 2535-1028. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/6.2/6.2-1.pdf
 4. Ilieva I., A. Momchilova, A. Veleva, E. Ivanova. (2019). Gaming approach to achieving and managing proper body posture at children’s. В: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE – 2019, Volume 58, Изд. център при Русенски университет, с. 78-84. ISBN ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp19/6.2/6.2-12.pdf
 5. Велева, А. (2015). Обучението на студентите-педагози в условията на „клипова култура“. В: Сб. „Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие ”. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 42-46. ISBN 978-619-207-004-5.
 6. Veleva, A. (2014). Commercialization Of Children’s Toy. In: 9th International Balkans Education and Science Conference in Edirne, Turkey on 16-18 October 2014, p. 272-275. https://dosyalar.trakya.edu.tr/egitim/docs/Kongreler/FProceedings.pdf
 7. Veleva, A. (2013). Intercultural Education through Game. In: 16eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education. –
 8. Велева, А. (2013). Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта”. В: Сб. „Проучване и прилагане на възможностите на интерактивните методи на обучение и възпитание за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес”. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 60-69.
 9. Велева, А. (2013). Развитие на детското чувство за хумор. В: Научни трудове на Русенски университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 65-69. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-11.pdf
 10. Велева, А., Е. Иванова. (2013). Пикторално и таблично систематизиране и интепретация на информация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенски университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 55-59. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-9.pdf
 11. Велева, А. (2013). Критерии за оценка на социално-личностната готовност за училище. В: Научни трудове на Русенски университет – филиал Силистра. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 83-87. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/11/11-15.pdf
 12. Велева, А. (2013). Играта като метод на интеркултурното образование. В: Научни трудове на Русенски университет – филиал Силистра. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 63-67. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/11/11-11.pdf
 13. Велева, А. (2012). Универсални схеми за разработване на автодидактични игри. В: Сб. „Нови технологии в съвременното училище”. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 52-55. ISBN 978-954-712-577-3.
 14. Vaneva, V., A. (2012). Veleva. Creating Opportunities for Using Computer Games in Mathematics in Preschool. In: 15eth Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education. – Bucuresti.
 15. Велева, А. (2012). Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи. В: Научни трудове на Русенски университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 32-36. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/6.2/6.2-4.pdf
 16. Ванева, В., А. Велева. (2012). Възможности за използване на компютърни игри в предучилищна възраст (по математика). В: Сб. Компютърни дидактични игри в детската градина [Методически насоки]. – Русе: Печатна база при Русенския университет „Ангел Кънчев“, с. 26-34. ISBN 978-954-8467-88-9.
 17. Велева, А. (2011). История на играчката. В: Научни трудове на Русенския университет. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 11-16. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.2/6.2-1.pdf
 18. Велева, А. (2009). Хумор и динамична адаптивност в мултикултурното пространство. В: Сб. „Изследване на етническата идентичност на студенти и ролята й за работата им в етнокултурна среда”. – Русе: Примакс, с. 131-134. ISBN 978-954-8675-01-7.
 19. Велева, А. (2007). Теоретичен анализ на връзката „творчество-хумор“ и възможности за използването й в педагогическата практика на детската градина. В: Сб. Дунавските страни градини на мира за децата. – Русе, с. 19-31.
 20. Велева, А., М. Делиганева. (2005). Асоциативният метод и творческите задачи със смешни ефекти – компоненти на продуктивната педагогическа технология в урока. В: Сб. “Урокът”. – Русе: Изд. ЛЕНИ-АН, с. 84-96.
 21. Велева, А. (2003). Смешното в съвременните образователни стратегии на детската градина за възпитание в творчество. В: Сб. Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии”. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 71-74.
 22. Veleva, A. (2003). The relation between Creative Work and the Funny (Humor) – a Possibility to Promote Creativity.” – In: “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, p. 266– 267.
 23. Велева, А. (2003). Смешното в съвременните образователни стратегии на детската градина за възпитание в творчество. – В: Сб. “Проучване и разработване на иновации в технологията на реализирането на съвременни образователни стратегии”. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 71-74.
 24. Велева, А.(2003). Възпитателни функции на смешното в детската литература.” В: Арнаудов сборник. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 238-240.
 25. Велева, А. (2002). Коменски – за необходимостта от присъствие на смешното в обучението и възпитанието на децата. – В: Сб. “Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование”. – Варна, с.59-64.
 26. Велева, А. (2002). Програма за образователна и възпитателна работа в детската градина в Германия. В: Сб. „Интеграцията в образованието”. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 53-58.

Членство в организации

Член на Съюза на учените в България и на ОМЕП.

Владеене на езици

Английски, немски, руски.