Обучение на учители

Доц. д-р А. Велева провежда обучения на детски учители по одобрени от МОН обучителни програми с посредничеството на
Бит и техника ООД по следните теми:

Иновативни методи за развитие и оценяване на творческите способности в предучилищна възраст

Основната цел на курса е запознаване с основите на творческото обучение и възпитание в предучилищна възраст на базата на актуални научни изследвания и методически разработки. Разкриват се възможностите за стимулиране на творческите способности в разнообразни видове творческа дейност по време на различните режимни моменти от живота в детската градина.
Теоретичните акценти в курса на обучение са изведени на ниво практическо приложение с оглед придобиване на умения за компетентно управление на творческите процеси и стимулиране на творческите способности на подрастващите.

Актуални проблеми на организацията и ръководството на детската игра

Основната цел на курса е научно изясняване на психолого-педагогическите основи на игровото взаимодействие, разриване мястото и ролята на играта в живота на детето, значението й за пълноценното психическо развитие; очертаване перспективите за обогатяване на детската игрова култура.
Поставя се акцент върху мястото на играта в педагогическия процес на детската градина съобразно новите нормативни актове; играта и училищната готовност; разграничаването на играта от игроподобните и неигрови явления; формирането на базисни игрови умения.