Корица Педагогически новости 2016

Играта традиционно е заемала важно място в българското предучилищно образование. Основание за това е осъзнатата закономерност, че детето има потребност от игра и тя е от важно значение за развитието му в различните му аспекти: физически, емоционален, социален, интелектуален, личностен. Затова обнародването на Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, съобразно която от образователните направления отпада „Игрова култура“, предизвика основателна тревога сред специалистите по предучилищна педагогика. Настоящият материал има за цел да анализира възможностите за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни актове. Материалът предлага систематизация на игрови компетентности като педагогическа цел.

Велева, А. Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи. Сп. Педагогически новости, №1, 2016, с. 24-31 ISSN 1314-7714
Изтегли в pdf

Вашият коментар