Международно научно on-line списание Наука и технологии. 2 (8)

Международно научно on-line списание Наука и технологии. 2 (8)

Анализът на промените в игровите материали показва, че голяма част от тях не само не стимулират играта, но и потенциално биха могли да окажат негативно влияние върху детската дейност и развитие. Това налага с особена острота необходимостта от извеждане на адекватни на съвременността критерии за психолого-педагогическа експертиза на детската играчка. Целта на настоящия материал е да представи световните постиженията в тази област с оглед извеждане на насоки за педагози и родители при ориентирането в необятния игров пазар.

Велева, А. (2012). Експертиза на детската играчка.  Международно научно on-line списание Наука и технологии. 2 (8), с. 24-28. http://www.sustz.com/journal/VolumeII/Number8/
Изтегли в pdf

Вашият коментар