Международно научно on-line списание Наука и технологии. 2 (8)

Международно научно on-line списание Наука и технологии. 2 (8)

Играта се определя като един от основните видове детска дейност, в която се осъществява пълноценното личностно развитие. В този смисъл тревога буди нарастващият брой свидетелства за редуциране на игровите умения у съвременните деца. Редица психолози и педагози предвиждат, че промените в преобладаващата за предучилищния период дейност ще окажат негативен ефект върху развитието. Фактът, че играта не достига своя апогей, се дължи на много причини с комплексен характер. Една от тях неминуемо е свързана с екстремните промени, настъпили в средството за игра – играчката. Може да се каже, че основна тенденция в генезиса на игровите материали днес е тяхното комерсиализиране. Целта на настоящия доклад е да анализира и представи основните измерения на този процес, като ги съотнесе с ефекта им върху детската игра и детското развитие. Това ще осигури база за едно по-нататъшно извеждане на критерии за оценка и подбор на играчки.

Велева, А. (2012). Комерсиализиране на детската играчка. Международно научно on-line списание Наука и технологии. 2 (8), с.19-23
Изтегли в pdf

Вашият коментар