Корица Педагогика на творчеството
През последните години творчеството се превърна в образователен приоритет и е фиксирано като цел в националните програми на много държави. Заедно с това като една от първостепенните задачи пред педагогиката се утвърди необходимостта от намиране на ефективни способи за стимулиране на креативността. Обособи се педагогиката на творчеството като относително самостоятелна научна дисциплина.
Съдържанието на книгата съдържа теоретична и практическа част.
Теоретичната част изяснява основните въпроси, чието познание ще позволи на педагозите да стимулират детската креативност: приоритетни цели пред педагогиката на творчеството в предучилищна и начална училищна възраст; специфика на творчеството и детския креативен потенциал; методи и техники на творческо обучение и възпитание.
Практическата част съдържа конкретни задачи, упражнения и игри за развитие на творческите способности в детската градина и началното училище, както и насоки за измерване на резултатите от творческата дейност на подрастващите.

Велева, А. (2012). Педагогика на творчеството. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Изтегли в pdf

Приложенията към книгата са достърни в rar формат на адрес: https://drive.google.com/file/d/1GPz31gSsyYutkGNYBl9DrhyK7DFEGDJB/view?usp=sharing

Вашият коментар