Корица Проблеми на теорията на играта
Монографията е посветена на изследване върху произхода, значението и спецификата на играта (на животните и човека) като предпоставка за създаване на обща теория на играта.
Изследването тръгва от изясняване на теоретичните отражения на играта в психологическата и педагогическата проблематика. На основа на очертаване на проблемите пред теорията на играта и актуалността на проблема за необходимостта от изграждане на обща теория е представено авторовото виждане относно основите на една такава метатеория. Представени са хипотези относно еволюцията на игровото поведение и произхода и развитието на игровата дейност. На тази база е изведено психолого-педагогическото значение на играта през ХХІ век. В заключението в обобщен вид е представена очертаната авторова концепция за играта.

Велева, А. Проблеми на теорията на играта. Плевен МЕДИАТЕХ, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2019, ISBN 978-619-207-168-4
Изтегли в pdf

Вашият коментар