Корица Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи
Дидактичните пръчици, разработен от белгийския математик и педагог Жорж Кюизинер, са широко използвани в цял свят както за целите на математическата подготовка на децата и учениците, така и при обучението по роден и чужди езици (за моделиране на думи, изречения, срички), а също и с оглед развитието на някои по-общи способности (конструктивно и пространствено мислене, развитие на възприятието, паметта и др.).

В нашата и чуждата литература може да се намери огромно количество задачи с цветните пръчици. И все пак е необходима известна систематизация, разкриваща по-пълно възможностите, съдържащи се в това дидактично пособие. Това е и целта на настоящата разработка – да очертае основните насоки за педагогическо творчество при използване упражненията с цветните пръчици.

Велева, А. Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2012, с. 32-36, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/6.2/6.2-4.pdf
Изтегли в pdf

Вашият коментар