Корица Предучилищно възпитание
В съвременния свят компютърът е неотделима част от ежедневието и затова подготовката на децата за работа с него в предучилищна възраст не бива да се пренебрегва. В разглеждания период, поради ограничения и символичен брой на компютрите в детските градини все още е трудно да се предлага запознаване с конкретните действия с компютъра, но подготовката за работа може да се извърши в другото, много важно по отношение на интелектуалното развитие на малките деца направление – овладяване на елементи на логика и информатика. Защото за придобиване на елементарна компютърна грамотност са необходими не само конкретни технически умения, но и развитието на онези логически елементи на мисленето, които стоят в основата на информатиката и математиката. С оглед на това е разработена система от задачи за пропедевтика на бъдеща работа с компютър. Задачите са основани на предвиденото учебно съдържание по образователно направление Математика в детската градина.

Ванева, В., А. Велева. Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика. // Предуч. Възп., 2009, №7, с. 5-10
Изтегли в pdf

Вашият коментар