Педагогика на играта

В учебника е обоснован научния статут на педагогиката на играта, анализирано е значението на игровата дейност за хармоничното развитие на детето и подготовката му за училище, разгледани са произходът и еволюцията на играта.

Read more

Педагогика на творчеството

През последните години творчеството се превърна в образователен приоритет и е фиксирано като цел в националните програми на много държави. Заедно с това като една от първостепенните задачи пред педагогиката се утвърди необходимостта от намиране на ефективни способи за стимулиране на креативността. Обособи се педагогиката на творчеството като относително самостоятелна научна дисциплина.

Read more