Методическа система за интеркултурно образование в начална училищна възраст

Целта на настоящото изследване е да разкрие възможности за осъществяване на преход от общи постановки към разработване на методическа система за реализиране на интеркултурното образование в начална училищна възраст.

Read more

Развитие на логическата операция класификация в предучилищна възраст

Овладяването на класификацията е от важно значение за развитие на логическото мислене и формирането на научни понятия

Read more

Игри с Танграм в детската градина и началното училище

Целта на настоящата статия е да обогати, детайлизира и прецизира методическата последователност при формирането на умения у децата в предучилищна и начална училищна възраст да играят Танграм.

Read more