Корица Научни трудове Русенски университет Филиал Силистра 2013
Нарастващата значимост на интеркултурното образование поставя необходимостта от намирането на ефективни начини за приобщаване на децата към принципите на глобалната етика. Във връзка с това настоящата разработка анализира социално-психологическите характеристики на играта, които обуславят перспективността й като метод на интеркултурното образование. Извеждат се методически указания за използването на играта при интеркултурните взаимодействия в детската градина и началното училище.

Велева, А. Играта като метод на интеркултурното образование. В: Научни трудове на Русенски университет – филиал Силистра, Русе, 2013, с. 63-67, ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/11/11-11.pdf
Изтегли в pdf

Вашият коментар