Международно научно on-line списание Наука и технологии. 3 (8)
Информационните и компютърните технологии днес са част от всяка сфера на човешка дейност. Допреди няколко години въпросът дали децата в предучилищна възраст може и трябва да използват компютри беше предмет на разгорещени спорове. Това вече не е на дневен ред, тъй като на практика понастоящем технологиите са станали нормална част от всекидневието на децата; те се срещат с компютъра още в ранна възраст далеч преди постъпването си в детската градина. Така дилемата вече не е „За” или „Против” компютърните игри, а по-скоро касае критериите и показателите, на които те трябва да отговарят. Във връзка с това целта на настоящата разработка е да очертае основните изисквания към подбора на софтуер за деца на базата на: 1) натрупаното до момента познание за предимствата и недостатъците на компютърните игри, и 2) отчитане възрастовите особености на предучилищния период.

Велева, А. Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст. // Международно on-line списание Наука и технологии, 2013, №3 (8), с. 129-133, ISSN 1314-4111 http://journal.sustz.com/VolumeIII/Number8/Papers/AsyaVeleva2.pdf 
Изтегли в pdf

Вашият коментар