Корица РУ Научни трудове
Традиционно понятието „училищна готовност” се разглежда като конструкт, включващ в своята структура три основни компонента: социално-личностна, интелектуална и емоционално-волева готовност. У нас най-разработвани са проблемите на подготовката и диагностиката в областта на интелектуалната сфера. В същото време редица изследвания сочат, че високото равнище на познавателно развитие съвсем не е гарант за успешно обучение; липсата на адекватна мотивация за учене се оказва сериозна пречка пред адаптацията към училище. Във връзка с това основната цел на настоящия доклад е извеждането на критерии и показатели за оценка на социално-личностната готовност за училище, които да встъпят в ролята на преследван резултат при образователната работа в подготвителните групи (класове).

Велева, А. (2013). Критерии за оценка на социално-личностната готовност за училище. В: Научни трудове на Русенски университет – филиал Силистра. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 83-87. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/11/11-15.pdf
Изтегли в pdf

Вашият коментар