Корица проект ФПНО 2020
Една от характеристиките на съвременното общество е неговата поликултурност. Тя осигурява потенциал за неповторимо своеобразие на човешката активност и може да се определи като естествен ресурс за социално и познавателно развитие на личността. От друга страна поликултурността може да бъде неблагоприятен фактор. Поради взаимното проникване на културите малки и големи общности се изправят пред опасността да загубят своята идентичност. Естествен механизъм за съхраняване на своята самобитност е противопоставянето на другите, на различните. Когато към това се прибавят исторически натрупаните негативи между държави и етноси, поликултурната среда генерира напрежение, което лесно ескалира в междуличностни и междугрупови конфликти. Следователно културното многообразие има както положителни страни, така и негативи. Във връзка с това процесът на взаимно проникване на културите намира отражение в системата на образованието, която е призвана да съхрани културната идентичност на детето, като същевременно го направи толерантно и отворено към другите.
Целта на настоящото изследване е да разкрие възможности за осъществяване на преход от общи постановки към разработване на методическа система за реализиране на интеркултурното образование в начална училищна възраст.

Велева, А. (2020). Методическа система за интеркултурно образование в начална училищна възраст. В: Колективна монография по проект ФНИ на тема „Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие”. - Плевен: МЕДИАТЕХ. с. 82-99. ISBN 978-619-207-213-1. 
Изтегли в pdf

Вашият коментар