Корица Педагогика на играта
В учебника е обоснован научния статут на педагогиката на играта, анализирано е значението на игровата дейност за хармоничното развитие на детето и подготовката му за училище, разгледани са произходът и еволюцията на играта. Предложени са надеждни критерии за разграничаване на играта, игроподобните и неигрови явления, проследена е онтогенетичната промяна в детската игра, видовете играчки и изискванията към качествата на игровите материали. Важен акцент са технологичните аспекти при организацията, планирането и реализирането на игровото взаимодействие в детската градина съобразно разновидностите на играта в предучилищна възраст: сюжетно-ролева, строително-конструктивна, игра-драматизация и автодидактична игра. Дадени са насоки за диагностика и планиране на игровата дейност. Стремежът е да се обхванат основните въпроси от теорията и технологията на играта, с които специалистите по предучилищна педагогика трябва да бъдат задълбочено запознати.

Велева, А. (2013). Педагогика на играта – Плевен: МЕДИАТЕХ, Печат: Издателски център при РУ „Ангел Кънчев“
Изтегли в pdf
1 коментар
  1. Желая да си закупя вашия учебник.

Вашият коментар