Корица РУ Научни трудове

Корица РУ Научни трудове

Уменията за систематизиране и интерпретация на информация стават все по-важни и необходими в нашето технологично общество. Таблиците, графиките, пикторалните символи кондензират много данни в една лесна за възприемане и разчитане форма и са ефективен начин за споделяне на идеи. Педагозите, които познават механизмите, включени в този процес, могат да ги инкорпорират в детските активности. Това обуславя и значението на педагогическите въздействия, насочени към стимулиране на детските способности и умения за систематизиране и интерпретация на информация.
В редица методически пособия за предучилищна възраст са включени активности, насочени към:
• Събиране, подреждане и представяне на информация;
• Интерпретация на таблици и пиктограми;
• Правене на предположения, основани на опита.
В същото време у нас все още няма конкретни методически указания за развитие и усъвършенстване уменията на децата за пикторално и графично споделяне на информация. Ето защо си поставихме за цел да проучим възможностите на 6-7-годишните за систематизиране и интерпретация на информация чрез пиктограми и таблици като основа за разработване на подходящи за тях образователни активности (задачи и упражнения).

Велева, А., Е. Иванова. (2013). Пикторално и таблично систематизиране и интепретация на информация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенски университет. -  Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, с. 55-59. ISSN 1311-3321. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-9.pdf
Изтегли в pdf

Вашият коментар