Корица РУ 2020
Овладяването на класификацията е от важно значение за развитие на логическото мислене и формирането на научни понятия.
В познавателните книжки по образователно направление „математика“ има много задачи за класификация, но не е пресилено да се каже, че са еднообразни – предимно задачи за групиране по един или два признака и за подреждане на обекти съобразно свойствата им в таблици. Много автори предлагат разнообразни развиващи игри и упражнения за класификация – З. Диенеш, Ю. Соколова, В. Ванева, Д. Гълъбова. Но много учители ги смятат за трудни и поради тази причина предлагат на децата най-лесните за изпълнение активности, разработени от посочените и други автори. На практика децата изпълняват задания, които са много под потенциалните им възможности. Упражненията за развитие на мисловната операция класификация могат да станат достъпни, интересни и разбираеми за децата, ако те бъдат адекватно подготвени да се справят с тях. Това е и целта на настоящия материал – да разкрие възможности за развитие на детското логическо мислене посредством система от упражнения за класификация. Те са подредени с нарастваща сложност.

Велева, А. (2020). Развитие на логическата операция класификация в предучилищна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет. – Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев”, (59) 6.2., с. 11-16. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/6.2/6.2-1.pdf
Изтегли в pdf

Вашият коментар