Международно научно on-line списание Наука и технологии. 3 (8)
Конструирането на ефективни способи за ръководство на игровата дейност е една от важните задачи на предучилищната педагогика с оглед решаващото значение на играта за детското развитие. Оказва се, че на практика това е свързано със значителни трудности поради липсата на обща теория на играта, която да осигури разбиране за природата и конституиращите й характеристики и по този начин да хвърли светлина върху възможностите за възпитателни въздействия. С оглед на това предмет на настоящия материал е анализът на случайността и неопределеността като иманентно присъщи особености на играта, чието познаване, съхраняване и усилване има практически изходи за възпитанието.

Велева, А. Случайността и неопределеността като конституиращи характеристики на играта. // Международно on-line списание Наука и технологии, 2013, 03 (8), с. 49-53, ISSN 1314-4111. http://journal.sustz.com/VolumeIII/Number8/Papers/AsyaVeleva1.pdf 
Изтегли в pdf
2 коментари
  1. Здравейте,
    Първо да Ви благодаря, че повдигате въпроси, свързани с конституирането на играта в това число в педагогическата практика (и не само). И аз често си поставям въпроса: Какво се случва с детската игра? Някой от проблемите са точно подсказани в статията Ви и биха могли да бъдат определени като комплексни. (Не намирам за конструктивно да ги степенуваме по важност. И от текста на статията и анализа, който е направен в нея мисля, че и Вашата позиция е близка до описаната.)
    Ще очакваме с интерес и новите Ви изследвания в тази проблемна област.

  2. Здравейте,
    Според мен, за да не допускат грешки при организацията и провеждането на детските игри, учителите трябва да познават белезите на играта, които не бива да премахват. Иначе дейността става игроподобна или не-игрова. Но как можем да сме сигурни, че дадена характеристика задължително трябва да присъства в играта? Логично е, да изведем белезите на играта от знанието за нейната еволюция. В момента доразвивам идеята си за белезите на играта, за които има еволюционен резон и които трябва задължително да се съхранят в детските игри. Предстои да публикувам този материал. Благодаря за обратната връзка!

Вашият коментар