Международно научно on-line списание Наука и технологии. 3 (8)
Конструирането на ефективни способи за ръководство на игровата дейност е една от важните задачи на предучилищната педагогика с оглед решаващото значение на играта за детското развитие. Оказва се, че на практика това е свързано със значителни трудности поради липсата на обща теория на играта, която да осигури разбиране за природата и конституиращите й характеристики и по този начин да хвърли светлина върху възможностите за възпитателни въздействия. С оглед на това предмет на настоящия материал е анализът на случайността и неопределеността като иманентно присъщи особености на играта, чието познаване, съхраняване и усилване има практически изходи за възпитанието.

Велева, А. Случайността и неопределеността като конституиращи характеристики на играта. // Международно on-line списание Наука и технологии, 2013, 03 (8), с. 49-53, ISSN 1314-4111. http://journal.sustz.com/VolumeIII/Number8/Papers/AsyaVeleva1.pdf 
Изтегли в pdf

Вашият коментар