Корица Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора
Предназначението на разработката е да отговори на следните актуални потребности: осигуряване теоретична и практическа база за поощряване генеративното мислене и хумора в предучилищна възраст, предоставяне на субектите на образованието възможности за творческа изява, удовлетворяване потребността от смях и преживяване на положителни емоции. На глобално равнище, практическата реализация на връзката “творчество-хумор” обслужва изискванията на обществото за формиране на индивиди с творческо мислене и креативно поведение, с чувство за хумор, съответстващо на общочовешките ценности на днешния и утрешния ден. Предполага се, че данните от изследването ще допринесат за обогатяване на научното познание за креативността като способност за преобразуване на опита и за нейната взаимовръзка с хумора. Емпиричната част от проучването ще разкрие особеностите на творческото обучение и възпитание в предучилищна възраст.

Велева, А. (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. [Дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика.]. - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Изтегли в pdf

Велева, А. (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. [Приложение към дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика.]. - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Изтегли Приложение в pdf

Вашият коментар