Корица Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие 2015
Проблемът за качеството на образованието на студентите-педагози винаги е бил и ще бъде актуален, тъй като всеки човек през различни периоди от живота си преминава през образователната система. Във връзка с това е налице повишен интерес към модернизация на университетското образование при подготовката на учителите, което да съответства на новите реалности В западната и руската литература все по-често се дискутира проблемът, че съвременният студент притежава съвършено различни, отколкото предходните поколения когнитивни особености, които значително влияят върху възможностите му да възприема и обработва информация. Тези особености се обозначават с термина „клипово мислене“, а в по-широк смисъл се говори за „клипова култура“. В настоящия материал са разгледани предпоставките, пораждащи феномена „клипово мислене“ и неговите особености; предложени са насоки за проектиране на образователния процес така, че носителите на клипово мислене да извлекат максимална полза от него и да се постигне високо качество на изхода.

Велева, А. Обучението на студентите-педагози в условията на „клипова култура“. В: сб. „Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие ”, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2014, с. 42-46. 
Изтегли в pdf

Вашият коментар