Формиране на познавателни умения за кодиране и декодиране в предучилищна възраст

Пикторалното кодиране и декодиране са заложени в познавателните книжки за детската градина.

Read more

Развитие на алгоритмичните умения в предучилищна възраст

Алгоритмичните умения са важни за успешната реализация в съвременния високотехнологичен свят. Алгоритми се използват в математиката и информатиката, а също и в ежедневните човешки дейности. Задачите с алгоритми съдействат за развитие на логическото мислене, уменията за последователност в планирането и осъществяването на своите действия, за самоконтрол, за точно изразяване на мислите, за пренос на метод на решение на дадена задача върху друга, сходна на нея.

Read more

Развитие на логическата операция класификация в предучилищна възраст

Овладяването на класификацията е от важно значение за развитие на логическото мислене и формирането на научни понятия

Read more