Формиране на познавателни умения за кодиране и декодиране в предучилищна възраст

Пикторалното кодиране и декодиране са заложени в познавателните книжки за детската градина.

Read more

Развитие на алгоритмичните умения в предучилищна възраст

Алгоритмичните умения са важни за успешната реализация в съвременния високотехнологичен свят. Алгоритми се използват в математиката и информатиката, а също и в ежедневните човешки дейности. Задачите с алгоритми съдействат за развитие на логическото мислене, уменията за последователност в планирането и осъществяването на своите действия, за самоконтрол, за точно изразяване на мислите, за пренос на метод на решение на дадена задача върху друга, сходна на нея.

Read more