Игри с Танграм в детската градина и началното училище

Целта на настоящата статия е да обогати, детайлизира и прецизира методическата последователност при формирането на умения у децата в предучилищна и начална училищна възраст да играят Танграм.

Read more

Познавателни книжки по математика за 1., 2., 3. и 4. възрастови групи „Математиката е лесна, даже интересна“

Книгите са на издателство „Бит и техника“ от 2018 и 2019 в съавторство с В. Ванева, Г. Георгиева и Х. Балушева.

Read more