Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи

Играта традиционно е заемала важно място в българското предучилищно образование. Основание за това е осъзнатата закономерност, че детето има потребност от игра и тя е от важно значение за развитието му в различните му аспекти: физически, емоционален, социален, интелектуален, личностен.

Read more

Педагогика на играта

В учебника е обоснован научния статут на педагогиката на играта, анализирано е значението на игровата дейност за хармоничното развитие на детето и подготовката му за училище, разгледани са произходът и еволюцията на играта.

Read more

Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта

Ръководството е логично продължение на учебника по Педагогика на играта. По-голямата част от темите съответстват на дадена глава от учебника – разграничаване на играта от игроподобните и неигрови явления, детската играчка, различните видове игрови технологии, диагностиката и планирането на игровата дейност.

Read more