Формиране на познавателни умения за кодиране и декодиране в предучилищна възраст

Пикторалното кодиране и декодиране са заложени в познавателните книжки за детската градина.

Read more

Развитие на логическата операция класификация в предучилищна възраст

Овладяването на класификацията е от важно значение за развитие на логическото мислене и формирането на научни понятия

Read more

Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи

В нашата и чуждата литература може да се намери огромно количество задачи с цветните пръчици. И все пак е необходима известна систематизация, разкриваща по-пълно възможностите, съдържащи се в това дидактично пособие.

Read more