Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи

В нашата и чуждата литература може да се намери огромно количество задачи с цветните пръчици. И все пак е необходима известна систематизация, разкриваща по-пълно възможностите, съдържащи се в това дидактично пособие.

Read more

Играта като метод на интеркултурното образование

Нарастващата значимост на интеркултурното образование поставя необходимостта от намирането на ефективни начини за приобщаване на децата към принципите на глобалната етика.

Read more

Пикторално и таблично систематизиране и интепретация на информация в предучилищна възраст

Таблиците, графиките, пикторалните символи кондензират много данни в една лесна за възприемане и разчитане форма и са ефективен начин за споделяне на идеи. Педагозите, които познават механизмите, включени в този процес, могат да ги инкорпорират в детските активности.

Read more