Пикторално и таблично систематизиране и интепретация на информация в предучилищна възраст

Таблиците, графиките, пикторалните символи кондензират много данни в една лесна за възприемане и разчитане форма и са ефективен начин за споделяне на идеи. Педагозите, които познават механизмите, включени в този процес, могат да ги инкорпорират в детските активности.

Read more

Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора

Предназначението на разработката е да отговори на следните актуални потребности: осигуряване теоретична и практическа база за поощряване генеративното мислене и хумора в предучилищна възраст, предоставяне на субектите на образованието възможности за творческа изява, удовлетворяване потребността от смях и преживяване на положителни емоции.

Read more

Интерактивните методи при обучението на студентите от специалност ПНУП по дисциплината „Педагогика и технология на играта”

Необходимостта от създаване на интерактивна образователна среда се налага с особена острота по отношение на подготовката на студентите от педагогическите специалности.

Read more