Експертиза на детската играчка

Анализът на промените в игровите материали показва, че голяма част от тях не само не стимулират играта, но и потенциално биха могли да окажат негативно влияние върху детската дейност и развитие. Това налага с особена острота необходимостта от извеждане на адекватни на съвременността критерии за психолого-педагогическа експертиза на детската играчка.

Read more

Играта като метод на интеркултурното образование

Нарастващата значимост на интеркултурното образование поставя необходимостта от намирането на ефективни начини за приобщаване на децата към принципите на глобалната етика.

Read more

Педагогика на творчеството

През последните години творчеството се превърна в образователен приоритет и е фиксирано като цел в националните програми на много държави. Заедно с това като една от първостепенните задачи пред педагогиката се утвърди необходимостта от намиране на ефективни способи за стимулиране на креативността. Обособи се педагогиката на творчеството като относително самостоятелна научна дисциплина.

Read more