Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта

Ръководството е логично продължение на учебника по Педагогика на играта. По-голямата част от темите съответстват на дадена глава от учебника – разграничаване на играта от игроподобните и неигрови явления, детската играчка, различните видове игрови технологии, диагностиката и планирането на игровата дейност.

Read more

Пръчиците на Кюизинер и развитие на детските математически представи

В нашата и чуждата литература може да се намери огромно количество задачи с цветните пръчици. И все пак е необходима известна систематизация, разкриваща по-пълно възможностите, съдържащи се в това дидактично пособие.

Read more

Работа с компютър чрез елементи на логика и информатика

В съвременния свят компютърът е неотделима част от ежедневието и затова подготовката на децата за работа с него в предучилищна възраст не бива да се пренебрегва.

Read more