Насоки за формиране на обща психологическа готовност за училище

Проблемът за необходимостта от подготовка за училище не е нов. Той възниква още през ХVІІ век при прехода от предимно индивидуално обучение към институционализирано. Независимо, че оттогава насам отговорът на въпроса „Как децата трябва да бъдат подготвяни за училище?” е получавал различни интерпретации, всички те се основават на една психологическа закономерност, формулирана от Д. Елконин по следния начин…

Read more

Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие

Проблемът за качеството на образованието на студентите-педагози винаги е бил и ще бъде актуален, тъй като всеки човек през различни периоди от живота си преминава през образователната система.

Read more