Проблеми на теорията на играта

Монографията е посветена на изследване върху произхода, значението и спецификата на играта (на животните и човека) като предпоставка за създаване на обща теория на играта.

Read more

Възможности за игра в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи

Играта традиционно е заемала важно място в българското предучилищно образование. Основание за това е осъзнатата закономерност, че детето има потребност от игра и тя е от важно значение за развитието му в различните му аспекти: физически, емоционален, социален, интелектуален, личностен.

Read more