Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие

Проблемът за качеството на образованието на студентите-педагози винаги е бил и ще бъде актуален, тъй като всеки човек през различни периоди от живота си преминава през образователната система.

Read more

Експертиза на детската играчка

Анализът на промените в игровите материали показва, че голяма част от тях не само не стимулират играта, но и потенциално биха могли да окажат негативно влияние върху детската дейност и развитие. Това налага с особена острота необходимостта от извеждане на адекватни на съвременността критерии за психолого-педагогическа експертиза на детската играчка.

Read more

Изисквания към компютърните игри за предучилищна възраст

Информационните и компютърните технологии днес са част от всяка сфера на човешка дейност. Допреди няколко години въпросът дали децата в предучилищна възраст може и трябва да използват компютри беше предмет на разгорещени спорове.

Read more